Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9059222

צור קשר

bilhah@harduf.biz

שלח דוא"ל

חזון קיבוץ הרדוף: 
 
• הרדוף הינו קיבוץ מתחדש וקהילה רוחנית מתפתחת.
• הבסיס לקיומה של קהילת הרדוף ופיתוחה לאורך זמן, הוא הרצון ליצור מרחב לחיים מתחדשים מתוך האנתרופוסופיה, שהיא הבסיס הרוחני של הקהילה, תוך שמירה על חירותו של הפרט.
• קהילה המנהלת את תהליכיה מתוך איכויות של הכלה, כנות וחמלה.
• קהילה היוצרת עבור חבריה תחושה של חופש ובטחון.
• מתקיימים מפגשים קהילתיים לטיפוח והעמקת ההיכרות והתמיכה בין חברי הקהילה.
• קהילה השואפת להשפיע על חיי התרבות, הרוח והכלכלה של החברה הישראלית.
• קהילה המקיימת יחסי שכנות טובים, מכבדים ומתחשבים.
• הקיבוץ מקיים מערכת ערבות הדדית ממוסדת הנמצאת במקום גבוה בסדרי העדיפות הציבוריים, ובצידה מתקיימת ערבות הדדית וולונטרית קהילתית.
• הקיבוץ והקהילה ערוכים לספק מענה לצרכים הייחודיים של חברים מבוגרים במגוון נושאים כגון בריאות, תרבות, נגישות וכו'
• קהילת הרדוף הנה קהילה רב דורית המטפחת את הקשר הבין דורי.
• הקליטה לקיבוץ הרדוף מתבצעת בהתאם לעקרונות מפורטים.
• רוב גדול של חברי הרדוף נמצאים במעמד אחד של חברות, המאפשר את קיומו של הרדוף כקיבוץ.
• קיבוץ הרדוף מנוהל במקצועיות ושקיפות, בהתאם להחלטות שהתקבלו כדין.
• קיימות הגדרות תפקידים ברורות. המבנה הארגוני ברור ומאפשר ניהול יעיל של המוסדות השונים.
• הציבור שותף לקבלת החלטות.
• הפעילות העסקית בהרדוף הנה רווחית ומתקיימת בהתאם לרוח הרדוף. רווחי העסקים משמשים את הקיבוץ, חבריו והיוזמות בהתאם להחלטות הקיבוץ מעת לעת.
• מתקיימות בהרדוף יוזמות ותיקות וחדשות בתחומים מגוונים. היוזמות נובעות מרוח האנתרופוסופיה ומתפתחות כל אחת לכיוון שלה באופן עצמאי.
 
חזון סביבתי:
קהילת הרדוף שואפת ליצור יחסי גומלין הרמוניים, מקיימים ואחראיים עם סביבתה. הרדוף שואפת: 
*לצמוח ולהתפתח מתוך ראיה רחבה וכוללת שלוקחת בחשבון את ההשפעות ארוכות הטווח על הסביבה ובריאות התושבים.
* לדאוג למארג החיים של המערכת האקולוגית ולמשאבי הטבע, ולהימנע ככל הניתן מפגיעה בהם, ואף לנסות לרפא ולתמוך בהם.
*עודד חקלאות ביו-דינמית ומחקר ביו דינמי כחלק משליחותה של הרדוף ותפיסת עולמה.
* לטפח גישות של קיימות, לעודד מחקר מקיף אל מול שאלות ואתגרים ולבנות אסטרטגיה תהליכית, מתמידה צילומים ומגבה של מציאת פתרונות ויזמות אקולוגית.

harduf abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות